Artikel 1: De prijzen
1. Alle prijzen vermeld op de website zijn vermeld in Euro en inclusief BTW.
2. Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in Euro
3. Roosen Borgh NV behoudt zich het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen.
4. Roosen Borgh NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de website zouden voorkomen.

Artikel 2: Eigendomsbewijs
1. De producten blijven eigendom van Roosen Borgh, totdat de prijs volledig en definitief is voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, niet aan derde in onderpand geven of in eigendom overdragen. Niettemin draagt de koper het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.

Artikel 3: Betaling
1. Wanneer door ons de producten geleverd worden op het leveringsadres, zal de koper het afsproken bedrag CASH betalen
2. Vooruitbetaling via overschrijving: Er kan ook via bankoverschrijving betaald worden. Het geld moet echter op voorhand gestort    zijn op de rekening.

Artikel 4: Wanbetaling
Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art 6 W. 02/08/2002).

Artikel 5: Levering
1. De producten worden pas geleverd wanneer de volledige betaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.
2. De producten worden afgeleverd op het adres dat u hebt opgegeven bij bestelling
3. De leveringstijd wordt afgesproken met de koper (eventueel via email of telefoon). Indien de bestelde producten niet binnen de 30 dagen worden geleverd, kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. Roosen Borgh NV zal dan de reeds betaalde sommen onmiddellijk terugstorten.
4. Het niet of laattijdig leveren, kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.

Artikel 6: Klachten
1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dienen wij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd in kennis te worden gesteld.
2. Eventuele gebreken en/of beschadigingen van de geleverde goederen, welke de koper  tijdens de inspectie ontdekt , dient op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld. Achteraf worden geen klachten meer in aanmerking genomen.
3. Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan terug te geven.
4. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 7: Goedkeuring
U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd voor u uw bestelling heeft geplaatst. Door het plaatsen van uw bestelling , aanvaardt u deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 8: Toepasbaar recht
Het Belgisch recht is van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Tongeren (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Roosen Borgh NV gerechtigd is een betwisting aanhanging te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.

Algemene verkoopsvoorwaarden.
Mennestraat z/n , Riemst - Tel. 012/45.70.31
openingsuren: ma-vr: 8-12u en 13-18u - zat. : 8-12u